REKLAMACIJE I JAMSTVO

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na adresu: info@meavia-mh.hr u kojoj će navesti: svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti obrazac za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u Prilogu ovih Uvjeta korištenja.

Primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora:

Ja,_____________ izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji za: 

Navesti: broj računa, datum računa i datum isporuke. 

Artikli (navesti proizvode):

Način plaćanja narudžbe:
a) Pouzeće(navesti IBAN tekućeg računa za povrat novca)
b) Karticom (
navesti IBAN tekućeg računa za povrat novca)
c) Virmanom/Internet bankarstvom (povrat vršimo na IBAN sa kojeg je zaprimljena uplata)

Robu koju sam primio obvezujem se u zakonskom roku vratiti, s primljenim računom.

U_______ (mjesto i datum podnošenje prigovora)

Pimjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora potrošač može preuzeti OVDJE:

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, na fizičku adresu ili adresu e-pošte. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Potrošač je dužan izvršiti povrat robe na adresu našeg centralnog skladišta:

LOGIS-BS
(Za Mea Via Beauty)
Koledovčina ul. 3
10000 Zagreb
Croatia
tel. 095/9038-526

Prodavatelj utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti
proizvoda.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Preporuke vezano za proizvode, preuzimanja proizvoda, postupanje s proizvodom a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:    

 • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati pošiljatelju (Mea Via Beauty). AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.
 • ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte Mea Via Beauty. 
 • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.    
 • pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.  
 • Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za brusilicu za nokte – brušenje i obrada nokta, za UV/LED lampe – polimerizacija laka ili gela, za brijaće aparate- brijanje, za posuđe- pečenje hrane, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Prodavatelj  utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

1.       Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:

Stanje ambalaže:

Neoštećena ambalaža: 0%

Oštećena ambalaža: 20%

Bez orginalne ambalaže: 30%

Hrana, kozmetika i ostali zapečaćeni proizvodi koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nisu pogodni za vračanje: Nema povrata temeljem zakona.  

2.       Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

  Stanje proizvoda

Proizvod originalno zapakiran:   0%

Proizvod nije korišten, već je isklučivo isprobana funkcionalnost: 0%

Proizvod otvaran, korišten, oštećen: Ovisno o procjeni štete do 100%

Hrana, kozmetika i ostali zapečaćeni proizvodi koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nisu pogodni za vračanje: Nema povrata temeljem zakona. 

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
 7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca;
 8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom;
 9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije;
 11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
 12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju;
 13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
 • VAŽNO: Za hranu, dodatke prehrani, kozmetiku i parfeme temeljem Zakona nema prava na jednostrani raskid Ugovora!

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Izvršenje povrata proizvoda

Kupac je dužan proizvod koji vraća Mea Via MH u vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Kupac je proizvode dužan vratiti Mea Via MH u o svom trošku na adresu našeg centralnog skladišta: 

LOGIS-BS 
(za Mea Via Beauty)
Koledovčina ul. 3
10000 Zagreb, Croatia
tel. +385 95 9038526

Obavijest o pisanom prigovoru potrošaća

Sve prigovore sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem elektroničke pošte na: info@meavia-mh.hr ili preporučeno poštom na adresu sjedišta tvrtke.

Kako bi potrošaču Mea Via Beauty odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.

Odgovor na prigovor potrošača Mea Via Beauty zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Uvjetima korištenja i Zakonom o zaštiti potrošača.

U slučaju eventualnog spora Mea Via Beauty i potrošač će spor pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava. 

Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati i putem ODR platforme Europske komisije.

Pravne osobe

Kada proizvode na web stranici www.meavia-mh.hr naručuje pravna osoba ne smatra se potrošačem, te se na nju ne odnose odjeljci ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Materijalni nedostatak“, „Pravo na jednostrani raskid ugovora“ i „Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača“. Na nju se u tom slučaju primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

Jamstvo i servisni uvjeti

Ako određeni proizvod ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, isto je naglašeno u opisu tog proizvoda. Prava iz jamstvenog lista se mogu koristiti samo uz predočenje jamstvenog lista te računa i to za vrijeme trajanja jamstvenog roka.

Jamstveni rok je 12 mjeseci. Jamstveni rok počinje predajom proizvoda potrošaču, ili danom puštanja u pogon, ako puštanje u pogon izvodi prodavatelj, ili njegov zastupnik. 

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo, Kupac je dužan, uz neispravnu komponentu/proizvod priložiti sav potreban pribor koji je zaprimljen s robom, kao i kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja.

Kupac je dužan navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda. 

Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu, zaštićene od vlage, kvara i loma.

Trošak slanja i ponovog primitka proizvoda snosi Kupac.

Sve reklamacije nepropisno zapakiranih proizvoda ili proizvoda kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu neće biti preuzete od strane Dobavljača (Mea Via Beauty) već će proizvod bit vraćen pošiljatelju o njegovom trošku. 

Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu, te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima.

Pravo na ostvarivanje jamstva Kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja, te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe.

Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:

 • transportom nakon isporuke,
 • nepravilnom montažom i/ili nestručnim rukovanjem,
 • neprimjerenom radnom okolinom,
 • u slučaju preopterećenja uređaja,
 • neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma),
 • zbog ishabanosti samog artikla (vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja itd.),
 • ako su skinute ili oštećene naljepnice s artikla (serijski broj, uputa o ugradnji, korištenju itd.)
 • ako su vršene izmjene na artiklu tj. stavljane zamjenske komponente na proizvod i on je promijenio izgled,
 • ugradnjom ili montažom komponente od strane neovlaštene osobe.

Ako se tijekom trajanja jamstva ne popravi proizvod u razumnom roku, a najkasnije u roku 45 dana od dostave proizvoda, ili ako se kvar uopće ne može otkloniti, proizvod će biti zamijenjen novim ispravnim proizvodom ili sličnim proizvodom.  Ukoliko se u trenutku reklamacije proizvod više ne proizvodi navedena zamjena izvršit će se isporukom sličnog proizvoda.

Adresa za dostavu proizvoda:

LOGIS-BS
(za Mea Via Beauty)
Koledovčina ul. 3
10000 Zagreb, Croatia
tel. +385 95 9038526

Košarica
Pomaknite se na vrh